Alcohol 96 Tendo Flacon 1000 ml 14569

Alcohol 96% Tendo – Flacon 1000 ml
Dit product is te gebruiken om de huid en instrumenten te ontsmetten.
Eerste hulp maatregelen:, Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
Inademing : Eerstehulpmaatregelen niet nodig.
Contact met de huid : Eerstehulpmaatregelen niet nodig.
Contact met de ogen : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten
Fysische en chemische eigenschappen
Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
Kleur : Kleurloos.
Geur : Kenmerkend.
Oplosbaarheid in water : Volledig.
pH-waarde : Niet van toepassing.
Vlampunt [°C] : 20
Wettelijk verplichte informatie: EG etikettering, R-Zinnen : R11 – Licht ontvlambaar. S-Zinnen : S2 – Buiten bereik van kinderen bewaren. S46 – In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of, etiket tonen. S62 – Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de, verpakking of het etiket tonen. Inhoud: Alcohol 96% Tendo Flacon 1000 ml
J-Services.nl Alcohol 96 Tendo Flacon 1000 ml 14569
Alcohol 96% Tendo - Flacon 1000 ml
PRIJS: 10.95

Klik hier voor meer informatie om te bestellen.